SOVPIS

Prostorový informační systém
vernakulární architektury a sídel

Cílem projektu je vytvoření prostorového informačního systému (dále jen PIS) vernakulární architektury včetně technických památek a sídel, založeného na principu jednoznačné prostorové identifikace dokumentace v soupisové databází a její provázání s GIS. Datový základ systému tvoří archiv digitální a digitalizované dokumentace Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z.s. (dále jen SOVAMM). Tato informační báze je doplňována stavebně historickými průzkumy v podrobnostech od inventarizačních a sídelních průzkumů po stavebně historické průzkumy jednotlivých vytipovaných nejhodnotnějších a ohrožených objektů.

Hlavním předmětem projektu je vernakulární (lidová a stavitelská) architektura, která patří mezi nejohroženější typologické druhy nemovitého dědictví. Převážně jde o památky regionálního významu, spoluvytvářející kulturní identitu jednotlivých míst. Jejich poznání a prezentace je jedním z klíčových předpokladů uchování hodnot dědictví venkova pro příští generace.

Členové týmu se podílejí od roku 1964 na systematickém soupisu, dokumentaci a průzkumech vernakulární architektury, od roku 1988 na návrhu městských a vesnických památkových rezervací a zón a od roku 2008 na vývoji plánů ochrany plošně chráněných území. Od roku 1992 vyvíjejí databázi historických lokalit a regionů CZ_RETRO, od roku 2001 se významně podílejí na budování oborového GIS SÚPP/ NPÚ (dále jen PaGIS) a od roku 2008 se podílejí na rozvoji metainformačního systému NPÚ (dále jen MIS), který je stejně jako PaGIS součástí IISPP.

Hlavní cíle projektu SOVPIS jsou:

  • utřídění a archivace rozsáhlé dokumentace SOVAMM (fotodokumentace, inventarizace, zaměření a SHP) a její zpřístupnění.
  • vytvoření PIS vernakulární architektury, preindustriálních technických památek a sídel, založeného na principu jednotné databáze a jednoznačné prostorové identifikace dokumentů a jejich provázání s PaGIS.
  • aktualizace (po stránce obsahové i technologické) databáze Atlasu lidové architektury vzniklé v předchozích grantových projektech SOVAMM a její integrace do SOVPISu
  • zpřístupnění SOVPIS prostřednictvím webového portálu
  • interoperabilita SOVPIS s IISPP a databází Národních jmenných a věcných autorit ČR
  • vývoj dalších temat SOVPIS – především vzorových příkladů obnovy lidové architektury umožnující vyhledávání příkladů dobré praxe oprav staveb, jejich částí i jednotlivých konstrukcí

Pro uložení a zpřístupnění dokumentace a databáze SOVPIS jsme od počátku projektu počítali s napojením na IISPP NPÚ prostřednictvím sdílení společně vyvíjených prostorových identifikačních prvků paGIS a sdílení centrální popisné databáze dokumentů MIS s vybudováním lokálního úložiště pro archiv SOVAMM.
Smlouva o spolupráci na vytváření IISPP a SOVPIS byla uzavřena 14.7.2017. Lokální úložiště MIS – SOVAMM bylo následně zprovozněno 6.10.2017.

 

 

Aktualizováno: 26/09/2023 12:34

Prostorový informační systém SOVAMM